Ga Bắc Giang

0
18

Địa chỉ: Ga Bắc Giang: đường Xương Giang – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang,
điện thoại: 0240-854.813.